INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG OCEAN PROSFESSIONAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, I SĄ ZBIERANE OD TEJ OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administrator Danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ocean Professional Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3, 81 – 337 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000354708, NIP: 9581630203, REGON: 22100669000000, tel.: (58)785-54-15 FAX: +(58)785-54-16, e-mail: spedycja@opl24.com

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy z OCEAN PROFESSIONAL LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy prawa podatkowego lub bankowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony praw – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora),

d. wynikającym z udzielonej przez Panią/Pana zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (np. w celu przesyłania na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowej, handlowej w tym o obowiązujących promocjach lub przygotowanych ofertach handlowych).

3. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom Administratora, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej, aby realizować cele wymienione w punkcie 2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych Spółce. W każdym przypadku przekazywania Państwa danych poza EOG innym podmiotom, Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa – Ordynacja podatkowa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku danych, które przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę, będziemy je przechowywać do momentu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

6. Uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy się kontaktować się z Administratorem – adres e- mail spedycja@opl24.com lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres ul. Rotterdamska 3, 81 – 337 Gdynia z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy lub wypełniania innych obowiązków ciążących na Administratorze (np. w związku z wystawieniem faktury VAT), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi lub wystawienia faktury VAT. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (np. w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.